(διατροφική – συμβουλευτική υποστήριξη)
εξατομίκευση – επιστημονική προσέγγιση
εξειδικευμένες μετρήσεις – διατροφική εκπαίδευση – coaching